سپتيك تانك سپتيك تانك .

سپتيك تانك

سپتيك تانك

 

 تعريف سپتيك تانك | Define Septic Tank

سپتيك تانك به عنوان مفيدترين ودرعين حال ساده ترين و شايد اقتصادي ترين وسيله درپيش تصفيه فاضلاب اعم از خانگي ,بهداشتي , كشاورزي , صنعتي , دامداري و پزشكي و... دستگاهي است كه همچون سطل آشغال از پراكندگي جامدات درون خاكوگرفتگي سوراخ هاي چاه جذبي جلوگيري مي نمايد. يعني بواسطه استفاده از سپتيك تانك تمامي جامدات درون پساب فاضلابتجميع شده واز طريق فعاليت باكتري هاي بي هوازي كه درون لايه هاي مختلف لجن موجود بوده ودرحال رشد وتكثير هستند , به مايعي روان كه براحتي درون چاه فاضلاب جذب خواهد شد تبديل مي گردد.

دراثرفعل و انفعال شيميايي كه درون سپتيك تانك درحال رخ دادن است ضمن تجزيه جامدات به مايع گازهايي همچون سولفيدهيدروژن و گاز متان توليد مي شود كه چنانچه به درستي تخليه نگردد باعث انفجارهاي شديدي خواهد گرديد لذا وجود ونت هدايتگازهاي فوق يكي از اجزا مهم در ساختمان سپتيك تانك خواهد بود كه در ادامه به تشريح آن خواهيم پرداخت .

نحوه محاسبه ظرفيت سپتيك تانك : |   :How to calculate capacityseptic tank

ظرفيت دستگاه سپتيك ودر حقيقت حجم سپتيك تانك بستگي به پارامترهايي دارد كه درنهايت بتواند فضاي آرام جهت فعاليتباكتري هاي بي هوازي وتجزيه فاضلاب جامد تبديل آنها به مايع قابل جذب درون چاه جذبي را فراهم كند.

دركتب رفرنس تصفيه فاضلاب اعم از لاتين و فارسي مدت زمان مورد نياز براي ته نشيني لجن موجود در پساب خروجيازساختمان (منبع فاضلاب) براي فاضلاب بهداشتي را 24 ساعت تخمين زده اند. پس ظرفيت سپتيك تانك عبارت است از حجميكه فاضلاب خروجي از منبع توليد فاضلاب بتواند درون آن به مدت 24 ساعت آرامش داشته باشد.

فرمول محاسبه ظرفيت سپتيك تانك در كتاب متكاف عبارت است از تعداد نفرات ساكن درساختمان (منبع توليدفاضلاب)ضربدرمصرف سرانه درهر روز ضربدرعدد 75/0 بعلاوه 4500 ليتر , عدد 4500 را بعنوان حوضچه آرامش در نظر مي گيرند بدينمفهوم كه حتي اگركسي در ساختمان زندگي نكند و آبي جريان پيدا كند حداقل فضايي كه درون آن آرامش ايجاد شود تا سرريز آبجديد باعث ايجاد تلاطم وبهم خوردن آرامش درون مخزن سپتيك نشود , 4500 ليتر معادل 5/4 مترمكعب مي باشد.

حجم سپتيك تانك توليدي شركت ناب زيست از 5/4 مترمكعب آغاز وبه صورت پيوسته (يعني مثلا 9750 ليتر نيز موجود است) تا 144 مترمكعب بصورت توليد در كارخانه ادامه دارد.

سپتيك تانك عموما جهت تصفيه و ته نشيني اوليه فاضلاب به كار برده مي شود. پساب حاصل از تصفيه سپتيك تانك عموما جهتتخليه به آبهاي سطحي و يا آبياري محدود گياهان استفاده مي شود. براي نصب سپتيك تانك به صورت دفني بايد نكاتي را رعايتكنيم :

-          بايد عمق نصب به اندازه اي باشد تا فاضلاب به صورت ثقلي به آن وارد شود.

-          بايد از چاه هاي آب و ساختمان ها حداقل فاصله ممكن را داشته باشد.

-          محل نصب سپتيك تانك بايد زيرسازي و رگلاژ شود و شيب زير آن صفر باشد.

-          خروجي پساب سپتيك تانك به هيچ وجه نبايد براي آبياري سبزيجات و كشاورزي استفاده شود.

-          هنگام نصب بايد يك متر از ارتفاع و نيم متر از هر ديواره بيشتر حفر گردد.

-          بعداز جاگذاري سپتيك تانك بايد خاك باقي مانده را الك كنيم و اطراف سپتيك تانك را با آن پركنيم.

-          معمولا از فونداسيون با ضخامت 20 سانتي متر و به صورت آرماتوربندي شده استفاده مي شود.

كاري كه سپتيك تانك انجام مي دهد اين است كه فاضلاب جامدخروجي از ساختمان و مجتمع هاي مسكوني را گرفته و ازطريق مهيا نمودن فضا و شرايط لازم براي انجام واكنش هاي شيميايي كه موجب دگرگوني ساختار فاضلاب مي گردد موجباتجذب آن به چاه جذبي كه قدرت جذب محدود دارد را فراهم مي كند.

نحوه تخليه سپتيك تانك: |  :Discharge methodseptic tank

سپتيك تانك همانطور كه بيان شد دستگاهي است كه طوري طراحي شده تا جامدات پساب خروجي از منبع فاضلاب را گرفته وآبروان تحويل چاه جذبي دهد. لذا درصورتي كه مكانيزم عملكرد سپتيك تانك بدليل وارد شدن شامپوها , صابونها و موادشيميايي آنتيباكتريال وازبين رفتن باكتري هاي بي هوازي كامل نباشد يا در هنگام طراحي سپتيك تانك ظرفيت مورد نياز به درستي محاسبه نشدهباشد, همواره سپتيك تانك داراي حجم زيادي لجن خواهدشد وانتقال آب از قسمت اول به دوم با مشكلاتي همراه خواهد بود. دراينصورت آب به داخل لوله ورودي برمي گردد ودرحقيقت سپتيك تانك دچار گرفتگي شده ونياز به تخليه پيدا خواهد نمود.

دريچه اي كه درقسمت ورودي سپتيك تانك تعبيه شده به شما اجازه مي دهد از فضاي داخل آن بازديد نمائيد ودرصورتي كه مشكليپيش آمده باشد با تماس با واحدهاي تخليه سپتيك تانك مشكل رابرطرف نمائيد.

تخليه سپتيك تانك درصورتي كه به درستي طراحي و استفاده شده باشد دوسال يكبار نياز خواهد بود, بايد دقت نمود بهنگام تخليهسپتيك تانك بخشي از لجن حاوي باكتري هاي بي هوازي دستگاه سپتيك تانك دربخش اول سپتيك تانك باقي بماند تا شرايط لازمبراي فعاليت ميكروارگانيزم هاي بي هوازي به محض استفاده مجدد از سپتيك تانك فراهم گردد.


برچسب: سپتيك تانك، سپتيك تانك پلي اتيلن، سپتيك تانك فاضلاب، قيمت سپتيك تانك،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۳۸:۴۱ توسط:سپتيك تانك موضوع: